RM Express
Printen Download het aanvraagformulier
Alleen voor aanvraag bij ambassade [dus geen e-Visa]
Aanvraagtermijn
 • behandeling duurt 6 - 8 werkdagen
 • spoedprocedure mogelijk 2-3 werkdagen
 • aanvragen mogen maximaal 3 maanden van tevoren worden ingeleverd
Mogelijkheden
 • single entry, maximaal 3 maanden
 • een double entry visum wordt alleen afgegeven op basis van boekingsverklaringen van de twee inreizen, of- bij reizen over land- een duidelijke reisbeschrijving en visa van het te bezoeken buurland.
 • 6 maanden visum is soms mogelijk, mits een Engelstalige brief aan de ambassade met uitgebreide uitleg wordt bijgevoegd
 • zakelijk: multiple entry, mits er in de garantiebrief en in de uitnodiging uit India naar verwezen wordt.
 • een spoedaanvraag voor toeristen wordt alleen in behandeling genomen mits een Engelstalige brief met tekst en uitleg wordt bijgevoegd
 • voor een toeristenvisum korter dan een week dient een Engelstalige brief met uitleg bijgevoegd te worden.
Benodigdheden
 • geldig paspoort (minimaal 6 maanden na afloop van het visum) er MOETEN 2 lege pagina's naast elkaar zitten
 • 1 ondertekende print van uw online ingevulde aanvraagformulier: Bij vragen die niet van toepassing zijn beantwoorden met NO of NONE of N/A. Vul uw emailadres in zodat het referentienummer naar u  gestuurd kan worden. Het is niet nodig online een afspraak te maken. (NB: er moeten twee handtekeningen worden gezet: onder het vak van de pasfoto's en onderaan op het aanvraagformulier)
 • exacte reisdata dienen vermeld te worden op het aanvraagformulier, onder de pasfoto
 • 2 pasfoto's, kleur, 5cm x 5cm, witte achtergrond, recht in de camera kijkend. LET OP: DIT IS DUS GEEN STANDAARD FORMAAT PASFOTO. Zie voorbeeld. De pasfoto mag niet op het formulier geniet worden!
 • indien bij het invullen gevraagd wordt om places of visit alle te bezoeken plaatsen invullen
 • algemene verklaring: ondertekend en uw naam vermeldt zoals deze staat in uw paspoort
 • personen met een buitenlands paspoort of van Pakistaanse, Bengalese of Sri Lankaanse oorsprong dienen een  uittreksel GBA met de datum van registratie of verblijfsvergunning in Nederland, niet ouder dan zes maanden aan te leveren
   ** Indien het uittreksel aantoont dat men tenminste één jaar (voor toeristen) of twee jaar (voor de overige visa) in Nederland verblijft moet u het Telex/Verwijzingsformulier bijvoegen. De aanvraagtermijn hiermee kan oplopen van 3 weken tot 5 maanden. 
 • voor minderjarige kinderen moet er een kopie van de internationale geboorteakte worden bijgevoegd en een verklaring door beide ouders ondertekend.. Voorts moet er een Engelstalige brief van de school (met briefhoofd) worden bijgevoegd, gericht aan de Indiase ambassade in den Haag, waarin wordt verklaard dat het betreffende kind op vakantie naar India mag reizen van datum x tot y.
 • Aanvragers met een Nederlands paspoort , maar elders woonachtig moeten een Nederlands adres opgeven.
 • Aanvragers die in India geboren zijn en reizen op een Nederlands paspoort, moeten één van de volgende documenten aanleveren: Surrender / renunciation certificate (van het Indiase paspoort) of een brief waarin de aanvrager verklaart wanneer en waar hij/zij afstand heeft gedaan van het Indiase paspoort en een uittreksel GBA waarin staat de reiziger een ex-burger van India is, de namen van de Nederlandse ouders zijn opgenomen en de datum waarop de Nederlandse nationaliteit verkregen is.
 • werknemers, studenten, ZZPers en werklozen dienen extra benodigdheden op te sturen. Gelieve alle vereisten goed door te lezen
 • Reizigers die werkeloos zijn, gepensioneerd zijn of om een andere reden geen werkgever hebben, moeten op het aanvraagformulier bij de werkgeversgegevens 'NA' (not applicable) invullen. Dit lijkt in strijd met de vragen die gesteld worden (gevraagd wordt om de werkgeversgegevens van vader of echtgenoot), maar de aanvraag zal afgewezen worden door de ambassade als er geen 'NA' in gevuld wordt.
Conferentie
 • uitnodigingsbrief van de organisatoren van de conferentie in India
 • garantiebrief van het Nederlandse bedrijf
 • conferentie visa worden alleen afgegeven als de Indiase overheid toestemming heeft gegeven voor het houden van de conferentie. Deze toestemming is gericht aan de ambassade en niet aan de persoon in kwestie.
Journalistenvisa (single entry)
 • worden aan professionele journalisten en fotografen verstrekt voor een periode van maximaal 3 maanden. Journalisten, redacteuren/schrijvers van radio- en televisiemaatschappijen die voor werk of vakantie naar India gaan, dienen bij hun visumaanvraag een kopie van hun media-accreditatiekaart en/of een verklaring van hun bedrijf waarin duidelijk omschreven staat welke werkzaamheden zij daar zullen gaan uitoefenen en of ze voor hun werk moeten reizen, toe te voegen. Journalisten die als toerist naar India komen, krijgen een "J" toeristenvisum
 • benodigdheden
 • voor filmmakers geldt dat zij naast hun visumaanvraag tevens het aanvraagformulier 'filmvergunning' in moeten dienen
 • de aanvraagtermijn is minimaal 10 dagen
Werkvisum
 • uittreksel Kamer van Koophandel
 • Engelstalige CV
 • schriftelijk bewijs van onderwijsbevoegdheid en/of deskundigheid in de vorm van een door het Ministerie van Buitenlandse Zaken of een door de rechtbank afgegeven verklaring (een diploma van een laatste/hogere graad waaruit de deskundigheid van de aanvrager op het voorgestelde werkterrein blijkt).
 • garantiebrief van het Nederlandse bedrijf met een duidelijke omschrijving van de reden van het bezoek aan India is, welke werkzaamheden zullen worden verricht, de functie van de aanvrager en specifieke vermelding dat de aanvrager in dienst is van het Nederlandse bedrijf en dat hij in Nederland loon uitbetaald krijgt.
 • uitnodigingsbrief van bedrijf uit India waarin expliciet vermeld staat dat de aanvrager een Employment Visum nodig heeft.
 • Certificate of Incorporation: Dit is een oprichtingsakte, afgegeven aan het bedrijf toen het werd opgericht. Het bedrijf waarmee u zaken gaat doen in India is verantwoordelijk om een 'Certificate of Incorporation' te verstrekken.
 • kopie van het contract tussen het bedrijf in India en het bedrijf in Nederland voor de uitvoering van het project
 • contractovereenkomst vanuit India waarin de visumaanvrager (met name genoemd) wordt aangewezen als de persoon die namens het Nederlandse bedrijf het contract/project uitvoert
 • "Tax Registration" van het Indiase bedrijf
 • "Foreign Assignment Agreement". Dit is een brief vanuit India waarin staat vermeld dat voor het uitvoeren van dit project buitenlandse werknemers nodig zijn.
 • relevant diploma, door Rechtbank voorzien van een Apostille
 • na toekenning van een werkvisum dient men zich binnen 14 dagen vanaf de aankomstdag bij de betreffende FRRO te registreren
 • voor een checklist, zie hier
Toeristisch
 • reisverklaring(undertaking) dat het bezoek uitsluitend toeristisch is
 • recent bankafschrift met transacties van tenminste één maand met positief saldo (hierop mogen geen gegevens verborgen worden)
 • voor werklozen bankafschrift met daarop ontvangst UWV-uitkering
 • zelfstandigen kopie K.v.K. bijvoegen, max. 6 maanden oud.
 • voor gepensioneerden bankafschrift met daarop ontvangst pensioen
 • voor studenten en huisvrouwen en anderen zonder vaste bron van inkomsten of indien geen bankafschrift overlegd kan worden moet er een verklaring bijgevoegd worden van een familielid welke zich financieel garant stelt + recent bankafschrift met positief saldo
Zakelijk
 • Certificate of Incorporation: van het Indiaase bedrijf. Dit is een oprichtingsakte, afgeven aan het bedrijf toen het werd opgericht. (soort uittreksel KvK)
 • uitnodigingsbrief van bedrijf uit India: Daarin moet het "Company Registration Number" (kamer van koophandelnummer) vermeld worden. De organisatie die u gaat bezoeken in India is verantwoordelijk om een uitnodigingsbrief te regelen. Het adres op de uitnodigingsbrief moet overeenkomen met het adres dat op het Certificate of Incorporation staat. Wanneer dit niet het geval is, dan moet op de uitnodigingsbrief vermeld worden dat de organisatie is verhuisd van het oude adres, dat op het Certificate of Incorporation staat, naar het huidige adres.
 • inschrijfbewijs Nederlands bedrijf bij Kamer van Koophandel, max. 6 maanden oud.
 • garantiebrief van het Nederlandse bedrijf op briefpapier van het bedrijf. Op de brief moet een handtekening staan en het KvK-nummer. Vervolgens moet vermeld staan in de brief; volledige paspoortgegevens: voornamen, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, paspoortnummer, afgiftedatum, verloopdatum, uw beroep, een beschrijving van uw beroep, hoe lang u al in dienst bent bij het bedrijf, dat u reist in dienst van het bedrijf, dat alle kosten door het bedrijf zal worden vergoed en dat u voor het verlopen van de geldigheid van de visum het land zult verlaten. Benoem de reden van het bezoek aan India. Vermeldt u ook op de brief het aantal inreizen en de geldigheid van het visum dat u aanvraagt.
 • indien er in de uitnodigings- en garantiebrief iets anders staat vermeld bij reden van bezoek dan business meeting of –conference of discussions, dan is een werkvisum vereist (E-visa). Hiervoor gelden strenge voorwaarden.
 • brieven moeten gericht zijn aan Ambassade in Den Haag en worden afgedrukt op briefpapier met volledige adresgegevens
 • wanneer iemand op een BUSINESS VISUM reist en de familie reist mee dan moeten deze personen op een XV reizen (Vrouw/man/kinderen) Er wordt dan in het visum een notitie geplaatst met wie deze persoon meereist.
Bijzonderheden
 • BENT U VAN BEROEP: auteur, schrijver, fotograaf, printer, publisher, omroeper, journalist, editor, of bent u werkzaam bij een MEDIA GERELATEERD bedrijf, en wilt u als toerist naar India, dan dient u een "journalisten visum" aan te vragen. In uw visum zal een "endorsement" komen te staan met de tekst: "not valid for professional work". Ook al bent u werkzaam op de postkamer van een landelijk dagblad, ook dan dient u een J-visum aan te vragen. Daarnaast moet de werkgever het formulier 'Company Undertaking for JV/TV only' invullen en ondertekenen. Hierin wordt verklaard dat de reiziger uitsluitend als toerist naar India reist en gemaakte foto's of aantekeningen niet zal gebruiken voor commerciële of journalistieke doeleinden.
 • personeel van DEFENSIE of JUSTITIE dienen bij de visum aanvraag een verklaring (op officieel briefpapier) van hun superieuren te voegen waarin staat dat ze verlof hebben en dat het een toeristische reis betreft waarin geen professionele activiteiten zullen worden uitgevoerd.
 • REISBEGELEIDERS dienen een zakenvisum aan te vragen. Los van de visumeisen voor een zakenvisum moet er een kopie arbeidscontract van de Nederlandse reisbegeleider bij. De kans is groot dat men voor een persoonlijk interview moet langskomen op de Ambassade.
 • personen met een Brits paspoort kunnen in Nederland GEEN visum aanvragen
 • Indien het visum in uw 2e paspoort geplaatst moet worden, dan is er een kopie van uw 1e paspoort nodig en een brief (opgesteld door de aanvrager zelf) dat er geen geldig visum voor India in uw 1e paspoort staat. De ambassade van India kan altijd om extra informatie en een interview met u vragen.
 • het is de ambassade die uiteindelijk bepaalt wat voor soort visum u krijgt. Het kan dus zijn dat u ondanks een multiple entry uitnodiging toch geen multiple entry visum krijgt. Deze beslissing ligt bij de ambassade
 • de ambassade kan altijd om extra informatie en een interview met u vragen
 • houdt u er rekening mee dat de geldigheidsduur van het visum ingaat op de dag van afgifte; de maximale verblijfsduur is beperkt tot de verloopdatum van het visum
 • visumvoorwaarden voor India wijzigen regelmatig, en zonder vooraankondiging. Lees altijd de laatste voorwaarden om teleurstelling te voorkomen. U wordt geacht minimaal op de hoogte te zijn van de op deze website gepubliceerde informatie. Dan nog is het mogelijk dat de ambassade om aanvullende bescheiden vraagt.
Men moet zich, op afspraak, voor iedere aanvraag in persoon melden bij VFS Global, voor het verstrekken van biometrische gegevens.
 
Bij een vervolgaanvraag hoeft de persoon niet meer persoonlijk zijn visumaanvraag in te dienen. Maar dat kan alleen als het visum wordt aangevraagd in hetzelfde paspoort waar al een visum in staat en er op bladzijde 2 van het aanvraagformulier staat ; "Biometric enrollment is not required till [datum]".  Of, indien u in de laatste 5 jaar biometrische gegevens hebt verstrekt, een kopie van het laatste visum meestuurt. We kunnen ook visumaanvragen verzorgen voor personen jonger dan 12 jaar of ouder dan 70 jaar, die hoeven geen vingerafdrukken en foto te laten maken.
Uitsluitend afdrukken van online ingevulde formulieren mogen ingediend worden. Hierop moet alles op de PC ingevuld worden, toevoegingen met pen of potlood worden NIET geaccepteerd.
Let op dat ook de reisdata en te bezoeken plaatsen (goed) ingevuld worden.
 
Alle brieven (werkgeversverklaring, uitnodiging, garantiebrief) moeten alle bedrijfsgegevens bevatten, plus de naam en functie van degene die de brief heeft ondertekend.